ร่มวาปี ว., ประมวลสิงห์ ว., ทับทิมชื่น ว., สุพรรณอาสน์ ว., ชำนาญเวช ว., ภู่สวัสดิ์ ศ., เรืองฤทธิ์ ศ., แก้วมา ศ., และ กิ่งสายหยุด บ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, น. 1-12, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/189.