โพนสูง ธ., โสดาตา ร., บุตรอินทร์ น., กรานพรมมา ย., เนื่องชมพู ร., จันบุตราช ค., สารสุข ส., ราชมุลตรี ณ., และ ข้อยุ่น ส. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, น. 13-28, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/402.