ชรินทร์ ก. ., วรรณปะเข จ., ร่องจิก ฉ., พัฒใหม่ พ., บุตรศรี ร., พลซา ศ., นาโสก ส., ประเสริฐสังข์ อ., และ ติรไพรวงศ์ ย. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, น. 56-66, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/408.