บุญเกิด ม., กระเบียด ส., สังสี พ., และ ตันติสุวิชวงษ์ เ. “การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, น. 54-66, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/514.