[1]
รัตนถิรวรรณ ป. 2023. สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก. วารสารราชานุกูล. 34, 2 (เม.ย. 2023).