(1)
รัตนถิรวรรณ ป. สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก. ว. ราชานุกูล 2023, 34.