รัตนถิรวรรณ ป. สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก. วารสารราชานุกูล, Bangkok, Thailand, v. 34, n. 2, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/1028. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.