ธงธรรมรัตน์ ญ. การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย. วารสารราชานุกูล, Bangkok, Thailand, v. 34, n. 2, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/352. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.