รัตนถิรวรรณ ปรารถนา. 2023. “สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก”. วารสารราชานุกูล 34 (2). Bangkok, Thailand. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/1028.