ธงธรรมรัตน์ ญาดา. 2023. “การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย”. วารสารราชานุกูล 34 (2). Bangkok, Thailand. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/352.