[1]
รัตนถิรวรรณ ป., “สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก”, ว. ราชานุกูล, ปี 34, ฉบับที่ 2, เม.ย. 2023.