รัตนถิรวรรณ ป. “สื่อวิเศษ เพื่อเด็กพิเศษ: รายงานการประเมินผลการใช้นิทานของผู้ปกครองและครูปฐมวัยต่อพัฒนาการเด็กออทิสติก”. วารสารราชานุกูล, ปี 34, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/1028.