ธงธรรมรัตน์ ญ. “การพัฒนาแบบวัดสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being Scale-PWBS) ฉบับภาษาไทย”. วารสารราชานุกูล, ปี 34, ฉบับที่ 2, เมษายน 2023, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/RJJ/article/view/352.