[1]
เดชสายบัว ณ. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กับแรงจูงใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ต่อเนื่องของผู้สูงอายุ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ . 2, พิเศษ (ก.ค. 2023), 87–101.