[1]
แก่นทอง, พย.ม. อ. 2024. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ . 3, 1 (ม.ค. 2024), p. 16–30.