[1]
พานจันทร์, พย.บ. ช. 2024. ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวช อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ . 3, 1 (มี.ค. 2024), p. 259–273.