[1]
โพธิบุตร ณ. 2022. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ . วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ . 1, 1 (ธ.ค. 2022), 104–116.