(1)
แก่นทอง, พย.ม. อ. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2024, 3, p. 16-30.