ธิปเทศ เ. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ High Flow Nasal Cannula ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 2, n. พิเศษ, p. 56–64, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1397. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.