พิริยานนท์ ว. การพัฒนาความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 2, n. พิเศษ, p. 22–30, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1405. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.