เดชสายบัว ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กับแรงจูงใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ต่อเนื่องของผู้สูงอายุ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 2, n. พิเศษ, p. 87–101, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1651. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.