ศรีสวัสดิ์ พ. ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล : พื้นที่นำร่องอำเภอใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 2, n. พิเศษ, p. 43–55, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1655. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.