ชมชื่น ป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 2, n. 3, p. 38–51, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1752. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.