แก่นทอง, พย.ม. อ. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 3, n. 1, p. p. 16–30, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2243. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.