พานจันทร์, พย.บ. ช. ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวช อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 3, n. 1, p. p. 259–273, 2024. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2373. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.