โพธิบุตร ณ. . . . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ . วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ , [S. l.], v. 1, n. 1, p. 104–116, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/970. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.