ธิปเทศ เฉลิมพล. 2023. “การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ High Flow Nasal Cannula ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2 (พิเศษ):56-64. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1397.