พิริยานนท์ วิสิฐศักดิ์. 2023. “การพัฒนาความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2 (พิเศษ):22-30. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1405.