เดชสายบัว ณัฐพล. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กับแรงจูงใจในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ต่อเนื่องของผู้สูงอายุ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2565”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2 (พิเศษ):87-101. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1651.