ศรีสวัสดิ์ พรรณนภา. 2023. “ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล : พื้นที่นำร่องอำเภอใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2 (พิเศษ):43-55. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1655.