ชมชื่น ประสิทธิ์. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 2 (3):38-51. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1752.