แก่นทอง, พย.ม. อรนุช. 2024. “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 3 (1):p. 16-30. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2243.