พานจันทร์, พย.บ. ชนิตา. 2024. “ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวช อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 3 (1):p. 259-273. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2373.