โพธิบุตร ณัฐพงษ์. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ 1 (1):104-16. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/970.