[1]
N. somyuen, “การพัฒนาระบบบริการทางไกลในการคัดกรองโรคสมาธิสั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019”, วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 23–38, มี.ค. 2023.