[1]
ชมชื่น ป., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ”, วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ 3, น. 38–51, พ.ย. 2023.