[1]
แก่นทอง, พย.ม. อ., “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย”, วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. p. 16–30, ม.ค. 2024.