[1]
โพธิบุตร ณ. . . ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ”, วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 104–116, ธ.ค. 2022.