ธิปเทศ เ. “การศึกษาประสิทธิผลของการใช้ High Flow Nasal Cannula ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว ในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม 2023, น. 56-64, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1397.