พิริยานนท์ ว. “การพัฒนาความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ดูแลอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ พิเศษ, มิถุนายน 2023, น. 22-30, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1405.