ศรีสวัสดิ์ พ. “ถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาสู่จังหวัดใช้ยาสมเหตุผล : พื้นที่นำร่องอำเภอใช้ยาสมเหตุผลจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม 2023, น. 43-55, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1655.