ชมชื่น ป. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 2, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2023, น. 38-51, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/1752.