แก่นทอง, พย.ม. อ. “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, น. p. 16-30, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2243.