พานจันทร์, พย.บ. ช. “ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการให้ความรู้ผู้ป่วยจิตเวช อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 3, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, น. p. 259-273, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/2373.