โพธิบุตร ณ. . . . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ, ปี 1, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 104-16, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/SJRH/article/view/970.