[1]
โสประเสริฐ ศ. , ครรชิตนฤนาถ ส. , ผลลำเจียก ค. , มุ่งห้วยกลาง ธ. , ประจงใจ ว. และ บังเมฆ ณ. 2024. ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 3, 2 (มี.ค. 2024), 41–50.