[1]
ปาโส ป., พลเยี่ยม พ., ถนอมเมฆ อ., สารกุล ก. และ ชูเวช พ. 2022. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการเคลื่อนที่แบบหลายทิศทางที่มีต่อสมรรถภาพกล้ามเนื้อขา และความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย . วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 2, 1 (ธ.ค. 2022), 41–53.