[1]
สายทอง อ., นันทสิงห์ ว., พรมชุลี ธ., สัมพันธ์พงษ์ ป., ลินไธสง อ., ประทุมทอง ช. และ Saitong, W. 2023. ความเครียด และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและนวัตกรรมสุขภาพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย. 2, 3 (มี.ค. 2023), 39–49.