(1)
จั่นมา ม.; สุนทราลักษณ์ เ. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร. SPSC_Network 2023, 2, 21-31.