(1)
โสประเสริฐ ศ. .; ครรชิตนฤนาถ ส. .; ผลลำเจียก ค. .; มุ่งห้วยกลาง ธ. .; ประจงใจ ว. .; บังเมฆ ณ. . ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของผู้สูงอายุในชุมชนเสนานิเวศน์โครงการ 1. SPSC_Network 2024, 3, 41-50.